Dokumenter

Virksomheten i Buddhistforbundet er regulert av norsk lov der Lov om tros- og livssynssamfunn (gjelder fra 01.01.2021) er den viktigste. Vi har lagt ut lenke til loven på denne siden.

Buddhistforbundet har vedtekter vedtatt i 1984 og revidert i 2009. Buddhistforbundet ble registrert som trossamfunn i 1979 etter Trossamfunnsloven av 1969 (opphevet 01.01.2021). Vedtektene benevnes som Overenskomsten for Buddhistforbundet ettersom det ikke bare er et trossamfunn men også et samarbeidsorgan mellom organisasjonene som har tilsluttet seg Buddhistforbundet. Den er nå lagt ut på denne siden. Det arbeides for tiden med en revisjon av Overenskomsten.

Også andre styringsdokumenter vil bli lagt ut på denne siden (se nedenfor)

Økonomihåndbok

Hvert år mottar Buddhistforbundet offentlig støtte som trossamfunn. Støtten fordeles til organisasjonene i Buddhistforbundet i forhold til deres andel av medlemmene. Videre mottar Buddhistforbundet momskompensasjon og vi administrer også ordningen med gaver med skattefradrag for våre medlemsorganisasjoner. Alt dette tilsier at god økonomiforvaltning sammen med kompetent regnskapsførsel og revisjon er viktige arbeidsområder for Buddhistforbundet. Vi har derfor utarbeidet en økonomihåndbok som er vedtatt av styret og som må følges av Buddhistforbundet og dets medlemsorganisasjoner.

 

Etiske retningslinjer

Buddhistforbundet følger etiske retningslinjer som ble vedtatt av styret i 2013 på bakgrunn av Buddhistforbundets 2-årige minoritetsprosjektet i Asia. Men retningslinjene gjelder også generelt for Buddhistforbundets ansatte og tillitspersoner. Varslingsrutiner blir for tiden utarbeidet.

 

 

Budsjett og handlingsplan

Buddhistforbundets styre vedtar hvert år budsjett og handlingsplan. Handlingsplanen beskriver tre aktivitetsområder: i. utadrettede aktiviteter, ii. interne kontoroppgaver, og iii. organisatorisk utvikling. Handlingsplanen beskriver satsninger i perioden på disse områdene men ikke alt hva Buddhistforbundet til enhver tid gjør. Av andre viktige oppgaver som Buddhistforbundet utfører er administrering av forskjellige tilskudd og veiledning av regnskapsførere medlemsorganisasjonene. Buddhistforbundet har også ansvar for medlemsregister og oppfølging av inn- og utmeldinger.

Når det gjelder Buddhistforbundets budsjett er det basert på at oppgavene knyttet til administrasjon av tilskudd og medlemsregister og trekkes fra det offentlige tilskuddet som går til medlemsorganisasjonene. Når det gjelder Buddhistforbundets andre aktiviteter dekkes de av tilskuddet for de medlemmene som ikke hører til noen av de tilsluttede organisasjonene.