Kontakt Buddhistforbundet

Buddhistforbundet

Grønlandsleiret 31, Oslo

Postboks 9340 Grønland
0135 Oslo.

Telefon: (+47) 22 17 70 19     Epost: kontor@buddhistforbundet.no    Nettside: www.buddhistforbundet.no   Orgnr: 985702314

 

Ansatte:

Generalsekretær: Gunaketu Kjønstad

Tel: (+47) 22 17 70 19

Mob:(+47) 950 19 844

E-post: kontor@buddhistforbundet.no

Konsulent: Ingrid Rødnes

Tel: (+47) 22 17 70 19

Mob: (+47) 400 02 022

E-post: kontor@buddhistforbundet.no

Konsulent: Wut Hmon Win

Tel: (+47) 22 17 70 19

Mob: (+47) 936 14 831

E-post: kontor@buddhistforbundet.no