Aktiviteter

Buddhistforbundet har ansvar for en rekke oppgaver. Først og fremst gjelder det de oppgaver som følger med å være et trossamfunn. Vi har et medlemsregister som siden 2016 har vært  nettbasert der medlemsorganisasjonene og de enkelte medlemmene har tilgang til sine respektive områder. Videre har vi ansvar for å sende inn krav om offentlig tilskudd til trossamfunn. Vi tar imot i overkant av 15.000.000 kroner som blir fordelt videre til våre medlemsorganisasjoner. Vi er også ansvarlig for at det føres forsvarlig regnskap for disse pengene etter den standard som er satt av loven. Vi sender også inn krav om momskompensasjon slik Stortinget har gitt anledning til.  Videre administrerer vi ordning med gaver med skattefradrag slik at en kan gi inntil 50.000 kroner i året og få beløpet trukket fra den skattbare inntekten.

En viktig oppgave som Buddhistforbundet har er å formidle kunnskap om buddhismen til interesserte i sin alminnelighet og til elever og lærere spesielt. Viktige virkemidler her er vårt bokforlag og vår nettbokhandel for buddhistisk litteratur på norsk.

Vi er opptatt av å bidra til intra-buddhistisk forståelse og fellesskap og arrangerer felles feiringer av buddhistiske høytider.

Vi arbeider også med å utvikle norsk som et uttrykk for buddhistiske ord og begrep og arranger seminarer for å utvikle en norsk buddhistisk ordbok. Åndelig betjening i institusjoner som sykehus, fengsler og forsvar er også områder der vi ønsker å bidra til økt kompetanse og kapasitet. En egen arbeidsgruppe utvikler vår innsats på dette området. Livsriter knyttet til fødsel, ungdom, ekteskap og død er også satsningsområder for Buddhistforbundet.

Videre har vi det siste 25 år deltatt i buddhistisk-kristen dialog med Den norske kirke først gjennom Karma Tashi Ling buddhistsamfunn og senere i egen regi. Buddhistforbundet var også med på å stifte Samarbeidsrådet for for tros- og livsynssamfunn i 1996.

Vi er også engasjert internasjonalt gjennom organisasjoner som United Nations Day of Vesak, European Buddhist Union og World Fellowship of Buddhists.

Sist men ikke minst har vi de siste 20 årene vært involvert i arbeidet for menneskerettigheter inklusiv trosfrihet.