Over 40.000 buddhister i Norge?

Hvor mange buddhister er det i Norge i dag? Buddhistforbundet har gjort en undersøkelse og kommet frem til tallet 42.000. Innledningsvis kan det nevnes at det 1. januar 2019 var registrert 21.044 personer som medlemmer i buddhistiske trossamfunn [i]. Hvordan kan vi da komme frem til et tall på 42.000?

Det som gjør at vi kan anslå et tall som ligger godt over tallet på registrerte medlemmer i trossamfunn er følgende: I Norge bor det mange personer med innvandrerbakgrunn fra land der en stor del av befolkningen er buddhister. For eksempel bodde det i 2019 ifølge Statistisk sentralbyrå [ii] 21.408 personer med bakgrunn i Thailand. Når vi vet at omkring 95% av befolkningen i dette landet er buddhister kan vi anslå at antallet buddhister i Norge med thai-buddhistisk bakgrunn ligger på ca. 20.000. Samtidig vet vi at knapt halvparten av disse er registrert som medlemmer i et buddhistisk trossamfunn i Norge. På denne måten kan vi komme frem til anslag over hvor mange buddhister med innvandrerbakgrunn som bor i Norge.

Buddhister i Norge med innvandrerbakgrunn

Vår undersøkelse tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrå sin rapport over Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som sist ble oppdatert 14.03.2019. Med unntak av to land (Sri Lanka og Vietnam) er beregningene av antall buddhister i Norge basert på prosenttallet buddhister av befolkningen i hjemlandet der CIAs World Factbook [iii] er brukt. Dette er selvsagt beheftet med usikkerhet. Prosenttallet buddhister i Norge i disse innvandrergruppene kan være både høyere og lavere enn prosentdelen i hjemlandet. Av litt forskjellige grunner (se note [iv] og [v]) har dette prinsippet ikke blitt brukt når det gjelder Sri Lanka og Vietnam. Her finnes det imidlertid andre data fra SSB som gir tall på buddhister som antakelig ligger nokså nær virkeligheten for disse to innvandrergruppene (se notene [iv] og [v]) nedenfor). Tabellen nedenfor viser antall buddhister i Norge for innvandrergrupper fra seksten land / territorier med buddhistisk befolkning beregnet ut ifra disse kriteriene.

Vi ser her at tallet på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge i 2019 kan beregnes til 39.831personer.

Buddhister med etnisk norsk / vestlig bakgrunn

Vi vet ikke hvor mange etniske nordmenn / personer med vestlig bakgrunn bosatt i Norge som regner seg som buddhister. Imidlertid gir tall på medlemmer i buddhistiske trossamfunn og medlemmer i Buddhistforbundets «etnisk norske» grupperinger et minimumsantall.

Buddhistforbundet har åtte medlemsorganisasjoner som kan regnes som etnisk norske i den forstand at de ikke er knyttet til en gruppe med innvandringsbakgrunn fra land med buddhistisk befolkning. Disse åtte har medlemmer bosatt i Norge som er etniske nordmenn / eller har annen vestlig bakgrunn. At de også har noen medlemmer med innvandrerbakgrunn kan oppveies av at noen av gruppene med innvandrerbakgrunn også har medlemmer med etnisk norsk bakgrunn (det gjelder spesielt Den thailandske buddhistforening). I tillegg kommer personer (564) som er direkte innmeldt i Buddhistforbundet som med få unntak består av personer med norsk / vestlig bakgrunn. De åtte «etnisk norske» medlemsorganisasjonene (samt medlemmer med såkalt «direkte tilhørighet») utgjør per juni 2019 til sammen 2031 av medlemmene som er registrert i Buddhistforbundet.

I tillegg kommer fire buddhistiske trossamfunn i Norge med etnisk norsk bakgrunn: Den norske soto zen buddhist orden (224 mdl), Diamantveibuddhisme (104 mdl), Zen Fredrikstad (45 mdl), Nordisk Kadampa meditasjonssenter (29 mdl), og Nichiren Shoshu Norge (19 mdl). Til sammen har disse 421 medlemmer [v]

Samlet tall på buddhister i Norge

På denne bakgrunn blir tallet på etniske nordmenn / personer med vestlig bakgrunn som er registrert som medlemmer i et buddhistisk trossamfunn til sammen 2.452. Vi vet erfaringsmessig at det også finnes en del personer som ikke er registrert i et buddhistisk trossamfunn selv om de regner seg som buddhister. Imidlertid har vi ingen data som kan gi grunnlag for å tallfeste denne gruppen. Vi står da tilbake med tallet 2.452.

Som vist ovenfor er tallet på buddhister i Norge med innvandrerbakgrunn beregnet til 39.831. Legger vi til 2.452 buddhister med «etnisk norsk» / vestlig bakgrunn får vi et tall på 42.265 buddhister i Norge. Med de forbehold som er nevnt ovenfor kan vi derfor anslå det samlede tallet på buddhister i Norge til å ligge på omkring 42.000 personer.

 

 

 

Noter:

[i] Tallene, som er for 2019, er basert på tabell fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utviklet på oppdrag av KMD: https://trussamfunn.fylkesmannen.no/tilskudd

[ii] Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/09817/

[iii] Kilde: The World Factbook – Central Intelligence Agency https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/2122.html

[iv] Sri Lanka har en prosentdel buddhister på 70,2. Innvandrerene herfra til Norge er imidlertid i hovedsak tamilske hinduer. SSBs levekårsundersøkelse (rapport 2017/13 har imidlertid data på prosentdelen informanter i gruppen som oppgir religiøs status som «buddhist» (94% av 4%). Kilde: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211?_ts=160ea9e4890

[v] Vietnam har på bakgrunn av sin sammensatte religionsform (buddhisme og folkereligion) svært forskjellige data i undersøkelser. The World Factbook oppgir en prosentandel buddhister i Vietnam på 7,9% (og 81% «none») mens Pew Research Center oppgir at det i 2010 var 16,4% buddhister og 45,5% «folk religion» og 29,6% «unaffiliated».  Ifølge SSBs levekårsundersøkelse (rapport 2017/13) oppga 51% av informantene i gruppen med vietnamesisk innvandrerbakgrunn at de var oppdradd som buddhister. Av disse hadde 87% bevart religiøs identitet som buddhist noe som innebærer 44% buddhister. Samtidig oppga 33% kristendom som religiøs identitet. Spørsmålet er hvor den resterende 23% av denne gruppen hører hjemme? Er disse sekulariserte uten noen religionstilknytning eller kan vi her bruke kategorier som «folk religion» eller «unaffiliated» (som i Vietnam) og hvordan definerer en denne gruppen i forhold til den vietnamesiske buddhismen? Norsk-vietnamesiske munker vi har snakket med opplyser at de fleste vietnamesere, som ikke sokner til den katolske kirken eller andre kristne trossamfunn, oppsøker munkene i forbindelse med dødsfall / bisettelser og er derfor tilbøyelige med å operere med et buddhistisk «tilhørighetsbegrep» på denne gruppen, som med utgangspunkt i de siste SSB tallene, utgjør 5362 personer. Vi har imidlertid ikke inkludert denne gruppen i beregningen av buddhister i Norge.

[vi] Tallene, som er for 2019, er basert på tabell fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utviklet på oppdrag av KMD: https://trussamfunn.fylkesmannen.no/tilskudd

 

Film om buddhister i Norge

Film om buddhister i Norge