Buddhistforbundet klager på bruk av program om buddhisme 

En del av oss har kanskje hørt at at «kristne ikke trodde at kvinner hadde sjel før det ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea på 300-tallet». De fleste som har hørt dette har vel også fått med seg at dette er en ren «røverhistorie» uten rot i virkeligheten. At noe sånt skulle blitt formidlet som fakta i skolen ville derfor være uhørt. Skolen skal formidle fakta og ikke det motsatte! Dessverre opplever vi at at nettopp dette har skjedd med buddhismen i skolen. Et NRK program som formidler hårreisende usannheter om Buddhas kvinnesyn blir brukt som faktainformasjon for norske skolebarn. Denne triste historien kan dere lese mer om her.

BUDDHISTFORBUNDETS KLAGE

Buddhistforbundet klaget våren 2019 på bruken av et program på NRKs skoleside. Vi siterer fra brevet til NRK / Kringkastingsrådet:

«Programmet ble opprinnelig sendt høsten 2010 i en dokumentarserie kalt «På tro og Are», hvor programleder Are Sende Osen, gjester familier som praktiserer ulike religioner. Sjette og siste dokumentarprogram handlet om buddhismen. Programmet ble sendt tirsdag 23. november 2010.

Det som gjør det aktuelt for Buddhistforbundet å fortsatt forholde seg til dette programmet er at det er lagt ut på NRKs skoleside som ressursstoff til KRLE faget i Grunnskolen og faget Religion og etikk i Videregående skole.

Det vi reagerer på er at NRK i det aktuelle programmet helt ukorrekt tillegger buddhismens stifter et helt forkastelig synspunkt om at: «kvinner var mentalt underlegne menn og ute av stand til å forstå og praktisere læren hans».

Utsagnet som vi har uthevet blir i programmet illustrert grafisk med tegningen som vi har kopiert nedenfor som viser at kvinners «mentale nivå» ligger på ca. en ¼ av menns nivå. Utsagnet er således tydelig formulert og ikke til å misforstå.

Dette er det overhodet ikke grunnlag for å hevde og påstanden mangler enhver dokumentasjon fra NRKs side. Den er stikk i strid med hva Buddha, ifølge buddhismen kanon, faktisk tydelig har sagt om menn og kvinners åndelige potensiale.

En slik usann påstand oppleves krenkende og bidrar også til å stigmatisere buddhister. At programmet brukes i forbindelse med KRLE og RE faget gjør også at elever med buddhistisk bakgrunn kan oppleve undervisningen som svært sårende.

Vi minner også om at vi tidligere (mai 2018) har protestert mot at NRK i dette programmet fremstiller vår religionsstifter på en svært respektløs og usaklig måte som vi ikke finner humoristisk i det hele tatt men tvert imot svært sårende.

Vi krever på denne bakgrunn at NRK umiddelbart fjerner dette programmet fra sin skoleside».

 

KRINGKASTINGSRÅDETS BEHANDLING AV KLAGEN

Den 7. mars hadde Kringkastingsrådet møte. Det var da kommet inn 466 klager til på bruken av programmet «På tro og Are» om buddhismen på NRKs skoleside. Til stede var rådets medlemmer ledet av Julie Brodtkorb med NRK sjef Thor Gjermund Eriksen til stede.

Ifølge regelverket kan ikke program som har vært behandlet i PFU (Pressens faglige utvalg) behandles av Kringkastingsrådet. Men ettersom det her gjaldt bruken av programmet på skolesiden ble det gjort et unntak og saken ble gitt nærmere en halvtime på programmet.

Solveig Husøy, redaksjonssjef for NRK skole, var kalt inn for anledningen og redegjorde for NRKs policy og svarte på spørsmål fra rådsmedlemmene.

Hun opplyste om at de noen ganger fjerner programmer fra siden «fordi de er utdaterte» – som kan være at programmene ser «gammeldagse ut» (personer med store briller) eller at ny forskning tilsier at program bør erstattes av nye. De stiller også spørsmål om et program inneholder «faktafeil». Her opplyste hun om at «de vurderingene har vi gjort sammen med de som laget programmet». Når det gjaldt det påklagde programmet snakket hun om program en «humoristisk» og «subjektiv form» der hun mente at «læreren kan sette det i en kontekst».

Vebjørn Selbekk påpekte at programmet hadde fått nærmere 500 klager – noe som måtte være en rekordstor prosentdel av en religiøs gruppe når en tar i betraktning tallet på buddhister i Norge og spurte om det betydde noe eller ikke når så mange buddhister klaget på programmet?

Her svarte Solveig Husøy: «Det er ikke irrelevant selvfølgelig at vi får klager av et slikt omfang som i denne saken».

Her kom kringkastingsjef Thor Gjermund Eggen på banen og snakket om NRKs oppdrag om å lage programmer med «innhold som kan brukes til undervisningsformål i skoleverket» og at dette handler om NRKs «overordnede tillit og omdømme» men dette programmet var ment å «skape nysgjerrighet og engasjement rundt religion».

Tove Karoline Knutsen viste til «veldig massive tilbakemeldinger» der «man mener det er en uriktig fremstilling av innholdet i en religion». «Det skal man notere seg» sa hun. Og videre: «NRK skal både drive religionskritikk og bidra til religionsdialog» og «I en sånn kontekst kan et sånt program få en veldig uheldig slagside». Hun uttalte til slutt at hun hadde «behov for å adressere et visst ubehag».

Rådets leder, Julie Brodtkorb, oppsummerte saken på denne måten: «NRK har heldigvis en stor troverdighet, slik at det dere presenterer, særlig på disse sidene, regner man er den oppfatningen elevene da får om det temaet dere tar opp» og avsluttet med disse ordene: «Den tilliten gjør at man har et stort ansvar».

Kommentarene fra rådets medlemmer, ikke minst fra rådets leder, kan vanskelig forstås som annet enn en ganske tydelig kritikk av NRKs håndtering av denne saken ifølge Buddhistforbundets generalsekretær.

Han mener at disse tilbakemeldingene bør føre til at NRK skole gjør en ny vurdering av om programmet bør ligge ute på skolesiden. Hva betyr det at Solveig Husøy snakker om «faktafeil» som grunn til å fjerne et program hvis det ikke får konsekvenser for «På tro og Are» med sine grove usannheter om Buddha?

 

 

    Historikk:

Bilder fra Kringkastingsrådets møte 7. mars

Øverste bilde: Kringkastingsrådet samlet

Første bilde: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og leder av Kringkastingsrådet Julie Brodtkorb

Andre bilde: Vebjørn Selbekk og andre medlemmer av Kringkastingsrådet

Tredje bilde: Solveig Husøy under møtet

(skjermdump)