Buddhismen og ny læreplan for KRLE

Fra 1. august 2020 gjelder ny læreplan for faget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Hele læreplanen kan du lese her.

Buddhistforbundet har sett på læreplanen og trukket frem de grunnleggende elementene i den nye utgaven av faget og anvendt dem på buddhismen. Målet vårt er å tilby materiale om buddhismen strukturert etter kompetansemålene som er satt opp etter 4., 7. og 10 årstrinn.

Innledningsvis sier læreplanen følgende: Læreplanen i KRLE legger til rette for at kristendom, jødedom, islam, buddhisme, hinduisme, sikhisme, nyreligiøsitet og livssynshumanisme kan behandles både enkeltvis og i sammenheng. Til sammen skal elevene bli godt kjent med bredden av religiøse og ikke-religiøse livssyn.

Med over 500 millioner tilhengere utgjør buddhismen en betydelig del av det landskapet som KRLE-faget skal gi elevene kunnskap om. Læreplanen omtaler kun kristendommen ved navn mens buddhismen (i likhet med de andre religionene) inngår i betegnelser som «(andre) religioner og livssyn», «andre religions- og livssynstradisjoner», «østlige og vestlige religiøse tradisjoner», «religioner» o.l.

Kjerneelementer

Et nytt innslag i KRLE-faget er begrepet «kjerneelementer». De består av følgende fem punkter:

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Kun det første elementet handler om kunnskap mens de påfølgende handler om metode og ferdigheter. Sammenlignet med tidligere læreplaner legger denne opp til mer ambisiøse målsetninger når det gjelder analytisk presisjon om religion og livssyn som fenomen. Dette får også konsekvenser for undervisningen om buddhismen i KRLE-faget. En snakker for eksempel om «kunnskap om og forståelse … lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og tradisjonsnivå» og «innsikt i hvordan … inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv». Buddhismen er omfattet av alle punktene og vi ser frem til å kunne bidra med aktuelt stoff til arbeidet med alle kjerneelementene.

Dette gjelder også det som kalles «tverrfaglige emner» og «grunnleggende ferdigheter» som vi vil også vil komme tilbake til.

Kompetansemål

Men i første omgang vil vi ta utgangspunkt i «kompetansemålene» for de ulike årstrinnene. Vi bytter i denne sammenhengen ut de generelle betegnelsene som er brukt i læreplanen med buddhisme som er vårt fokus her.

Kompetansemålene etter 4. trinn er disse:

 • utforske og beskrive hvordan buddhismen kommer til uttrykk lokalt og regionalt
 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger buddhistisk tradisjon
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider buddhistisk tradisjon, som kulturarv
 • samtale om og presentere estetiske uttrykk fra buddhismen
 • bruke enkle fagbegreper i arbeidet med buddhismen
 • skille mellom ulike kilder til kunnskap om buddhismen
 • Buddhismen er også relevant i forhold til de neste punktene selv om de ikke eksplisitt kobles opp mot «religioner og livssyn».
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
 • samarbeide med andre i filosofisk samtale
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Kompetansemålene etter 7. trinn er disse:

 • gjøre rede for historien til buddhismen i Norge
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i buddhismen
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til buddhismen
 • utforske og samtale om mangfold innenfor buddhismen
 • bruke fagbegreper i arbeidet med buddhismen
 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i buddhismen
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i buddhismen
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
 • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

  Buddhismen er også relevant i forhold til de siste punktene ovenfor selv om de ikke eksplisitt kobles opp mot «religioner og livssyn».

Kompetansemålene etter 10. trinn er disse:

 • utforske og presentere sentrale trekk ved buddhismen og dens utbredelse i dag
 • utforske og drøfte hvordan buddhismen inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • bruke og drøfte fagbegreper om buddhismen
 • sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om buddhismen
 • gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i buddhismen
 • utforske og presentere hvordan elementer fra buddhismen kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i buddhismen

  Buddhismen er også relevant i forhold til de neste punktene selv om de ikke eksplisitt kobles opp mot «religioner og livssyn» (tre av kulepunktene under kompetansemålene er ikke tatt med da de ikke er relevante for buddhismen).

 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Vi bygger opp vår ressursside for buddhismen i KRLE faget med utgangspunkt i kompetansemålene som er nevnt ovenfor. Dette stoffet vil bestå av tekster som beskriver buddhismen i forhold til de enkelte kompetansemålene for de aktuelle klassetrinnene. Stoffet vil også være visuelt materiale som bilder og filmer. Også lyd-filer vil være aktuelle. En annen viktig kilde til kunnskap om buddhisme er Internet der vi vil inkludere guider til hjemmesider som kan brukes i KRLE-faget. Når vi strukturerer stoffet etter kompetansemålene legger vi opp til at det er lærerene i KRLE-faget som er den primære brukergruppen av denne ressurssiden (selv vi håper at også elever kan finne den nyttig).