බ ෞද්ධ දහම් පුහුණුව (buddhistisk konfirmasjon)

බ ෞද්ධ දු දරුවන් සඳහා දහම් පුහුණු පාඨමාළාවක් ඇති ව ඔ දන්නවා ද?

2020 වසරේ සිට ආරම්භ කරන ලද දහම් පුහුණු පාඨමාළාව ඔබරේ දූ දරුවන්ට ද දැන් බතෝරාගත හැකි
ය. බෙය බුදුදහෙ පිළිබඳව ඉබගන ගැනීෙටත්, තමා පිළි ද ව වඩා බහොඳින් අවබ ෝධ කර ගැනීෙටත්,
අබනක් තරුණ තරුණියන් දැන හඳුනා ගැනීෙටත් අවස්ථාව ලැබ න පාඨොලාවකි. එය අධයයන
කටයුතු සඳහා පෙණක් සීමා වූවක් රනොව දරුවන්ට සතුට විබනෝදය ද රෙන රදන්නකි. බෙෙ දහම්
පුහුණු පාඨොලාව අවසන් වන්බන් බ ෞද්ධ ආOHdත්මික නාහිමිවරුන්රේ ආශිර්වාදය සෙඟ පාඨොලා
සහතිකයක් ද ඔ ට ලබාරදන උත්සවයකිනි.

පාඨොලාව පැවැත්බවන්බන් බකබසේද?

බෙෙ පාඨොලාව පැය 30 ක කාලයකින් සමන්විත වන අතර අවස්ථා රදකකදී ඔස්බලෝ අවට බ ෞද්ධ
විහාරස්ථානයක සහභාගිවන්නන් සෙඟ ඔ ට සති අන්ත රදකක් ගතකරන්නට අවස්ථාව ලැරේ. එරසේම
විහාරස්ථානයක රාත්‍රි තුනක් ගත කිරීමට සිදුවන අතර පාඨොලාව දින හතරක් පැවැත් බේ. පාඨොලාබේ
සෙහර බකොටස් පන්ති කාෙරවල ඉගැන්වීෙ හරහා සිදු බකබරන අතර සවස්වරුබේ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා
සහ සාමුහික ක්‍රියාකාරකම්වලින් සෙන්විත ය. බෙෙ පාඨොලාබේ දී සියලු රදනා සාමුහික ව ආහාරපාන
ෙැනීම, සහභාගිවන්නන් එකිබනකාව බහොඳින් දැන හඳුනා ෙැනීම සහ නව මිත්‍රත්වයන් බගොඩනගා
ෙැනීම සිදු රේ.

පාඨොලාබවන් ඔ ඉබගන ගන්බන් කුෙක් ද?

බෙෙ පාඨොලාබවන් බුදුදහෙ පිළි ඳ ව මූලික දැනුමක් ලබා රදනු ලැරේ. බුදුදහෙ පිළි ඳ දැන
ඉබගනගැනීෙට බ ොබහෝ බද් ඇති නමුත් අපි වඩාත් ෙ වැදගත් බද් බතෝරාබගන එය පැහැදිලි කිරීෙට
උත්සාහයක් දරමු. විබ ේෂබයන් ෙ පාඨොලාබවන් උෙන්වන බද් අතරට පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත්
බේ:

බුද්ධ චරිතය
බුදු දහරම් ආරම්භය
කර්ෙය පිළි ඳ ඉගැන්වීම්
මරණින් පසු කුෙක් සිදුබේ ද?
රබෞද්ධ ආචාර ධර්ෙ
භාවනාව
විවිධ රබෞද්ධ සම්m%දායන්
බුදුදහබම් ඉතිහාසය
කාලීන ොතෘකා: මිතුරන්, පවුල, යුක්තිය, පරිසරය යනාදියබෙෙ පාඨොලාබේ දී විභාගයක්

පැවැත්බවන්බන් නැත. බුදුදහෙ පිළි ඳ වඩාත් හුරුපුරුදු වීෙට බෙන් ෙ
බුදුදහෙට අදාළ වැදගත් කරුණු ගබේෂණය කිරීෙට බෙෙගින් අවස්ථාවක් ල ාදීෙ අපබේ අබේක්ෂාව
යි. පාඨොලාව බනෝර්වීජියානු භාෂාබවන් පැවැත්බේ.

බ ෞද්ධ දහම් පුහුණු පාඨොලාව හා සම් න්ධ වන්බන් බකබසේද?

බ ෞද්ධ සංගෙයට Buddhist Forbundet (විදුත් තැපෑල: kontor@buddhistforbundet.no)
බහෝ Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo බවත ඉල්ලුම් පත්රයක් එවීරමන් රමම බ ෞද්ධ දහම්
පුහුණු පාඨොලාව සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි ය. සහභාගී වන්නාරේ නෙ, ලිපිනය, උපන් දිනය,
දුරකථන අංකය සහ විදුත් තැපෑල අප බවත ල ා දිය යුතු ය. පාඨොලා ගාස්තුව 1254.20.20472
ගිණුෙට බගවිය යුතු බේ. පාඨොලා ගාස්තුව බගවා ලියාපදිංචිය ද තහවුරු කළ විගස බ ෞද්ධ දහම් පුහුණු
පාඨොලාව පිළි ඳ බතොරතුරු අපි ඔ බවත එවන්බනමු.
බෙෙ වසබර් බ ෞද්ධ දහම් පුහුණු පාඨොලාව පිළි ඳ බතොරතුරු අපබේ බවබ් අඩවිබයන් ල ා ගත හැකි
ය: www.buddhistforbundet.no

දැහැමින් දිවි බගබේ වා!
බතරුවන් සරණ යි