Buddhister i Norge

Buddhister med innvandrerbakgrunn

Undersøkelsen tar utgangspunkt i SSB sin rapport over Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som siste ble oppdatert 5. mars 2018.[i] Med unntak av to land (Sri Lanka og Vietnam) er beregningene av antall buddhister i Norge basert på prosenttallet buddhister av befolkningen i hjemlandet der CIAs World Factbook er brukt. Dette er selvsagt beheftet med usikkerhet. Prosenttallet buddhister i Norge i disse innvandrergruppene kan være både høyere og lavere enn prosentdelen i hjemlandet. Av litt forskjellige grunner har dette prinsippet ikke blitt brukt når det gjelder Sri Lanka og Vietnam. Her finnes det imidlertid data fra SSB som antakelig ligger nokså nær virkeligheten for disse to innvandrergruppene.

Land Innvandrere

Norskfødtemed innvandrer

foreldre

Innvandrere + norskfødte med innvandrerforeldre Prosentbuddhister i hjemlandet [ii] Antall buddhister i Norge
Bhutan 365 47 412 74,0 305
Hong Kong 827 243 1070 27,9 298
Kambodsja 431 166 597 96,9 578
Kina 8812 2144 10956 18,2 1994
Laos 118 19 137 64,7 89
Malaysia 770 100 870 19,8 172
Mongolia 140 31 171 53,0 91
Myanmar 3212 828 4040 87,9 3551
Nepal 1969 216 2185 9,0 197
Singapore 404 42 446 33,9 151
Sri Lanka [iii] 9173 6317 15490 582
Sør Korea 1150 105 1255 15,5 195
Taiwan 293 34 327 35,3 115
Thailand 19507 959 20466 94,6 19361
Vietnam[iv] 13973 9092 23065 10149
Sum 37828

 

  1. Buddhister med etnisk norsk / vestlig bakgrunn

Vi vet ikke hvor mange etniske nordmenn / personer med vestlig bakgrunn bosatt i Norge som regner seg som buddhister. Imidlertid gir tall på medlemmer i buddhistiske trossamfunn og medlemmer i Buddhistforbundets «etnisk norske» grupperinger et minimumsantall.

Buddhistforbundet har åtte medlemsorganisasjoner som kan regnes som etnisk norske i den forstand at de ikke er knyttet til en gruppe med innvandringsbakgrunn fra land med buddhistisk befolkning. Disse åtte har overveiende medlemmer som er etniske nordmenn / personer med vestlig bakgrunn bosatt i Norge. At de også har noen medlemmer med innvandrerbakgrunn kan oppveies av at noen av gruppene med innvandrerbakgrunn også har medlemmer med etnisk norsk bakgrunn (det gjelder spesielt Den thailandske buddhistforening). Disse åtte medlemsorganisasjonene har per mars 2018 til sammen 1998 medlemmer registrert i Buddhistforbundet.

I tillegg kommer fire buddhistiske trossamfunn i Norge med etnisk norsk bakgrunn: Den norske soto zen buddhist orden (210 mdl), Diamantveibuddhisme (102 mdl), Nichiren Shoshu Norge (16 mdl) og Zen Fredrikstad (44 mdl). Til sammen 372 medlemmer[v].

 

  1. Samlet beregnet tall på buddhister i Norge

Til sammen blir tallet på etniske nordmenn / personer med vestlig bakgrunn som er registrert som medlemmer i et buddhistisk trossamfunn 2370 etter denne beregningsmetoden. Vi vet erfaringsmessig at det også finnes personer i denne gruppen som ikke er registrert i et buddhistisk trossamfunn selv om de regner seg som buddhister. Imidlertid har vi ingen data som kan gi grunnlag for å tallfeste denne gruppen. Vi står da tilbake med tallet 2370.

Som vist ovenfor under punkt 1 ble tallet på buddhister i Norge med innvandrerbakgrunn estimert til 37828. Legger vi til tallet 2370 får vi et tall på 40.198 buddhister i Norge. Med de forbehold som er nevnt ovenfor kan vi derfor anslå tallet til å ligge på 40.000.

Noter:

[i] https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef

[ii] Kilde: The World Factbook – Central Intelligence Agency https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/2122.html

[iii] Sri Lanka har en prosentdel buddhister på 70,2. Innvandrerene herfra til Norge er imidlertid i hovedsak tamilske hinduer. SSBs levekårsundersøkelse (rapport 2017/13 har imidlertid data på prosentdelen informanter i gruppen som oppgir religiøs status som buddhist (94% av 4%). Kilde: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211?_ts=160ea9e4890

[iv] Vietnam har på bakgrunn av sin sammensatte religionsform (buddhisme og folkereligion) svært forskjellige data i undersøkelser. The World Factbook oppgir en prosentandel buddhister i Vietnam på 7,9% (og 81% «none») mens Pew Research Center oppgir at det i 2010 var 16,4% buddhister og 45,5% «folk religion» og 29,6% «unaffiliated» (kilde: (http://www.globalreligiousfutures.org/countries/vietnam#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2015 ).  Ifølge SSBs levekårsundersøkelse (rapport 2017/13) oppga 51% av informantene i gruppen at de var oppdradd som buddhister. Av disse hadde 87% bevart religiøs identitet som buddhist noe som innebærer 44% buddhister. Samtidig oppga 33% kristendom som religiøs identitet. Kilde: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211?_ts=160ea9e4890 . Spørsmålet er hvor den resterende 23% av denne gruppen hører hjemme? Er disse sekulariserte uten noen religionstilknytning eller kan vi her bruke kategorier som «folk religion» eller «unaffiliated» (som i Vietnam) og hvordan definerer en denne gruppen i forhold til den vietnamesiske buddhismen? Norskvietnamesiske munker jeg har snakket med opplyser at de fleste vietnamesere som ikke sokner til Den katolske kirken eller andre kristne trossamfunn oppsøker munkene i forbindelse med dødsfall / bisettelser og er derfor tilbøyelige med å operere med et buddhistisk «tilhørighetsbegrep».

[v] Tallet er basert på SSBs opplysninger for 2017