loading..
Mandater for de seks første aktivitetsgruppene i BF
Loading...

Mandater for de seks første aktivitetsgruppene i BF

Lagt inn den 10.juni 2010 | ved Administrator som Artikkel

BFs styremøte 2. juni 2010 vedtok retningslinjer for arbeidet i BFs aktivitetesgrupper og mandat for de seks første aktivitetsgruppene.

De seks aktivitetsgruppene er:

1.       Buddhistforbundets forlagsgruppe

2.       Buddhistforbundets webgruppe

3.       Buddhistforbundets skolegruppe

4.       Buddhistforbundets gruppe for buddhistisk arbeid i fengsler

5.       Buddhistforbundets livsritegruppe

6.       Buddhistforbundets høytidsgruppe

Mandat for Buddhistforbundets forlagsgruppe:

Oppgaver:

  • Utgi bøker og annet skriftlig materiale om buddhismen og Buddhistforbundet.
  • Arbeidsgruppen kan også utarbeide materiale for elektronisk publisering.
  • Arbeidsgruppen kan også utgi materiale i andre media (audiovisuelle media) med mer.

Forlagsgruppen skal tilstrebe høyest mulig faglig og språklig kvalitet på sine produkter.

Identifiserte og mulige gråsoner:

1)      Publisering av tekster på nett frambrakt av Forlagsgruppen må foregå i samarbeid med Webgruppen.

2)      Aktiviteter basert på publikasjoner som er relevante for skolen må foregå i samarbeid med skolegruppen.

Spesielt om bruk avkoordinator:

Koordinator er sekretær og skriver bl.a. referater framøtene.

 

Mandat for Buddhistforbundets webgruppe:

Hovedformålet med Buddhistforbundets webgruppe er å holde BF-weben løpende oppdatert med fyldig og relevant informasjon.

BF-weben skal ivareta både det er som spesielt for selve Buddhistforbundet, men også presentere de tilsluttede gruppene på en balansert måte.

Det skal også legges opp til å dyplenke til gruppewebene slik at disse framstår som best mulig integrert med BF-weben (selv om det erkjennes at særegenheter ved gruppewebene kan vanskeliggjøre dette). Webgruppen bør derfor søke å få til et godt samarbeid med gruppenes webansvarlige.

Gruppen skal sikre at det er en kjernegruppe som har dypkompetanse på oppdateringssystemet (CMS’et) slik at systemets mange muligheter blir godt utnyttet og at flere kan administrere systemet.

Identifiserte ogmulige gråsoner:

1)      Publisering av tekster på nett frambrakt av Forlagsgruppen må foregå i samarbeid med Webgruppen.

2)      Et spesielt område på BF-weben, kalt: Skoleweben, er svært viktig og for at denne skal bli best mulig og nyttig i forhold til RLE-faget, må det inngås et spesielt samarbeid med Skolegruppa om dette. Et viktig område her er Ofte stilte spørsmål, som som regel blir innsendt av skoleelever. Her bør det legges opp til at gruppene har representanter som svarer på slike spørsmål på vegne av egen tradisjon. I dette samarbeidet vil Skolegruppa ha det faglige ansvaret mens Webgruppa må bistå i tilretteleggelsen på weben.

Spesielt om bruk avkoordinator:

Siden koordinator er BFs webmaster, vil webgruppen ledes avkoordinator og måtte gjøre en del arbeidsoppgaver som springer ut av dette. Det legges allikevel opp til at de andre medlemmene av aktivitetsgruppen må delta aktivt og påta seg arbeidsoppgaver.

 

Mandat for Buddhistforbundets skolegruppe:

Skolegruppen bør opprette et forum for dem som tar i mot skoleklasser og/eller holder foredrag på skoler om buddhismen knyttet til deres religionsundervisning, slik at disse kan utveksle erfaringer og kunnskaper på området. Gruppen må sette seg godt inn i gjeldende læreplaner på ulike skoletrinn og bidra til å produsere stoff, læremateriell etc. som presenterer buddhismen på en god måte for elever i forhold til slike.

Skolegruppen bør også bli kjent med lærebøkene som brukes i skolen og gjerne anmelde dem på BF-weben.

Gruppen kan også lage egnede arrangementer og/eller søke å delta på arrangementer/arenaer hvor man kan presentere buddhismen og Buddhistforbundet for skolepolitikere, lærere etc.

Identifiserte og mulige gråsoner:

1)      Publisering av bøker og informasjonsmateriell i BF-regi som er rettet mot, eller relevant for, skolen må forgå i samarbeid med Forlagsgruppen.

2)      Et spesielt område på BF-weben, kalt: Skoleweben, er svært viktig og for at denne skal bli best mulig og nyttig i forhold til RLE-faget, må det inngås et spesielt samarbeid med Webgruppa om dette. Et viktig område her er Ofte stilte spørsmål, som som regel blir innsendt av skoleelever. Her bør det legges opp til at gruppene har representanter som svarer på slike spørsmål på vegne av egen tradisjon. I dette samarbeidet vil Skolegruppa ha det faglige ansvaret mens webgruppa må bistå i tilretteleggelsen på weben.

 

Mandat for Buddhistforbundets aktivitetsgruppe for buddhistisk arbeid i fengsler:

I sitt brev ”Samarbeid om tros- og livssynstjenester i fengsel” av 01.07.2009 inviterte Justis- og politidepartementet og Kultur- ogkirkedepartementet Buddhistforbundet til aktiv deltagelse og samarbeid om slike tjenester. ”Fengselsgruppen” blir således Buddhistforbundets ”taskforce”, dvs. virkemiddel og representant for Buddhistforbundet i dette viktige arbeidet.

Buddhister som har havnet i fengsel har rett til å praktisere sin religion, overvære ”gudstjenester”, møte representanter for sin religion, motta ”sjelesorg” fra dem og også motta buddhistiske bøker. Dette vil skje i et samarbeid med Kriminalomsorgen.

Et viktig arbeidsområde for gruppen blir derfor å legge til rette for at godkjente representanter for Buddhistforbundet, for eksempel ordinerte, kan besøke buddhister i fengsler og formidle nevnte tjenester.

Et særlig område som Fengselsgruppen bør se nærmere på – for å sjekke ut om det kan la seg gjøre og hvis det vil være mulig ­– er å kunne tilby opplæring i buddhistisk meditasjon og etikk for innsatte som måtte ønske å lære slikt. I flere land har det vært prøvd ut med til dels gode resultater, bl.a. med bedre attføring for innsatte og mindre tilbakefall til kriminalitet. Her kunne man for eksempel ta kontakt med ressurspersoner i utlandet som har erfaring med dette, for læring.

Gruppen bør gjennomføre en idédugnad om arbeidsområdet og deretter søke å få møter med nevnte departementer og/eller Kriminalomsorgen om oppdraget. Deretter bør gruppen, om nødvendig, foreslå en revisjon av mandatet.

Identifiserte ogmulige gråsoner:

Ingen spesielle gråsoner mot andre aktivitetsgrupper er foreløpig identifisert.

Spesielt om bruk av koordinator:

Koordinator er sekretær og skriver bl.a. referater framøtene.

 

Mandat for Buddhistforbundets livsritegruppe:

BFs livsritegruppe skal beskrive en "best practice", gjerne med lokale tilpasninger for hver tilsluttet gruppe slik at BF-systemet skal kunne tilby tjenester for alle typer livsriter BF-medlemmene måtte ønske. Disse er;

·        Buddhistisk  "Dåp" (navneseremoni) for små barn

·        "Konfirmasjon" for ungdom

·        Vielser

·        Bisettelser/begravelser.

Av disse er sistnevnte høyest prioritert og bør komme i gang raskest.

På hvert av disse områdene skal livsritegruppa utarbeide forslag til liturgi, beredskapsoversikt for hvem som kan forestå slike livsriter, hvor disse kan tilbys, beskrive praktiske sider ved gjennomføringen av dem, inkl. kommunikasjon med personer det gjelder/er involvert, samt informasjon om alle sider av dette, bl.a. til BFs websider.

Det bør også kartlegges hvor det finnes buddhisiske grupper i Norge og hva de kan bistå med i forhold til livsriter. Denne oversikten må bl.a. legges ut på BFs websider.

Videre bør man kartlegge hvordan hver gruppe ønsker at avdøde skal behandles slik at helsepersonell skal få god informasjon om dette.

Når det gjelder vielser må gruppen kartlegge hva som skal til for at BF skal få vigselsrett og kunne anvende denne på en betryggende måte. Gruppen må også bistå BF i å få en slik rettighet fra offentligemyndigheter.

Når det gjelder "konfirmasjonsundervisning" kan det bli aktuelt å lage en læreplan for hva slags undervisning som bør gis til ungdommer som forbereder seg til buddhistisk "konfirmasjon".

Identifiserte ogmulige gråsoner:

  1. Samarbeid om livsriteinformasjon på BF-weben. Med webgruppen.
  2. Trykt informasjonsmateriell må omfatte livsriteinformasjon. Med forlagsgruppen
  3. Det er en del henvendelser fra elever/lærere om livsriteinformasjon. Vi bør dessuten gi lærebokforfattere informasjon om dette når arbeidet er langt framskredet. Dette bør foregå som et samarbeid mellom livsritegruppen, skolegruppen og webgruppen.
  4. Når det gjelder kartleggingen av buddhistgrupper i Norge bør dette gjøres i samarbeid med skolegruppen da disse skal kartlegge grupper som kan ta i mot skolebesøk,


Spesielt om bruk av koordinator:

Koordinator er sekretær og skriver bl.a. referater framøtene.

 

Mandat for Buddhistforbundets høytidsgruppe:

BFs høytidsgruppe har ansvaret for de to høytidsfeiringene i BFs regi hvert år, nemlig Vesak og Lysfesten. Planleggingsarbeidet for begge disse årlige arrangementene bør komme i gang mange måneder før de skal gjennomføres, for best mulig resultat. Målsetningen må være at så mange av BFs medlemmer og buddhister generelt skal delta på arrangementene, at de skal ha gode programmer og gjennomføres knirkefritt. Annonsering av arrangementene og invitasjoner ligger også til høytidsgruppen. BFs styre vedtar arrangementsdatoene. Gruppen må også sørge for at arrangementene blir dokumentert og at dette bl.a. legges ut på BFs websider.

Identifiserte ogmulige gråsoner:

Når det gjelder markedsføring og dokumentasjon på nett må det samarbeides med webgruppen. Ellers er ingen særlige gråsoner identifisert

Spesielt om bruk avkoordinator:

Koordinator er sekretær og skriver bl.a. referater framøtene.

 

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems