loading..
Mer informasjon om Buddhistforbundet
Loading...

Mer informasjon om Buddhistforbundet

Lagt inn den 11.desember 2009 | ved Administrator som Informasjon

En kort historikk og formål.

Buddhistforbundet er styrt av en overenskomst. Se til høyre for å lese den. 

Buddhistforbundet er et trossamfunn som samler ni buddhistiske organisasjoner i Norge med til sammen 8071 medlemmer 01.01.2002. Buddhistforbundet ble registrert som trossamfunn i 1979 og hadde da 18 medlemmer. To buddhistiske foreninger: Zen Skolen (stiftet 1972, i dag kalt: Rinzai Zen Senter) og Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (stiftet 1975) etablerte trossamfunnet som en samarbeidsorganisasjon for å ivareta saker av felles interesse. Disse to foreningene var etablert avpersoner med norsk bakgrunn. De representerte henholdsvis zen-buddhisme og tibetansk buddhisme. Imidlertid kom mange flyktninger fra Vietnam til Norge på denne tiden, noe som førte til at Buddhistforbundet tok kontakt med de vietnamesiske buddhistene. Den Vietnamesiske Buddhistforening ble etablert i 1982 som den tredje foreningen tilsluttet Buddhistforbundet. Samme år etablerte norske buddhister med bakgrunn i theravadabuddhismen en gruppe som het Theravada-skolen, denne skiftet senere navn til Buddhasasana Norge som i 1993 gikk sammen med Drivende Skyers Sangha (med tilknytning til den vietnamesiske zen-mesteren Thich Nhat Hanh) og dannet Dharma-gruppen. En annen norsk gruppe, Dharma Sah, med tilknytning til koreansk buddhisme sluttet seg til Buddhistforbundet i 1988. De thailandske buddhistene i Norge etablerte Den thailandske buddhistforening i 1991 som samme år sluttet seg til Buddhistforbundet. I 1992 etablerte buddhister fra Sri Lanka en forening, Tisarana, som den syvende av Buddhist-forbundets medlemsorganisasjoner. Stavanger buddhistiske forening ble tilsluttet Buddhistforbundet i 1998. Foreningen samler buddhister fra forskjellige retninger i Rogaland. Sist tilsluttede gruppering er Den vestlige buddhistordens venner som kom med i 2001.

Organisasjon og formål
Buddhistforbundet ledes av et styre som består av representanter for de tilsluttede organisasjonene. Forstander for Buddhistforbundet har ansvar for at lovpålagte oppgaver utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Komiteer underlagt styret har ansvaret for de enkelte prosjektene som er satt i gang, slik som et forlag, samt forskjellige arrangementer. Alle vedtak som Buddhistforbundet gjør må være enstemmige. Buddhistforbundet har eget kontor i Chr. Kroghs gt. 32 B i Oslo.

Buddhistforbundet har følgende formål:

1. Samle buddhister og buddhistvenner i en landsomfattende fellesorganisasjon
2. Ivareta rettigheter og plikter i forhold til offentlige myndigheter
3. Sørge for overføring av offentlige tilskudd til trossamfunn
4. Arrangere felles feiringer av buddhistiske høytider
5. Uttrykke buddhistiske synspunkter i aktuelle saker
6. Informere om buddhismen
7. Bidra til en riktig fremstilling av buddhismen i skolen

De første tre formålene innebærer at Buddhistforbundet fører et felles register over dem som skriftlig melder seg inn i trossamfunnet. Med utgangspunkt i dette registeret sender Buddhistforbundet krav om tilskudd fra staten og de ca. 200 kommunene hvor det er bosatt medlemmer. Mottatte tilskudd blir fordelt på de tilsluttede organisasjonene i forhold til hvor mange medlemmer de har innmeldt i Buddhistforbundet. Tilskudd for medlemmer som ikke hører til noen av de tilsluttede organisasjonene overføres til et fond som brukes til bl.a. bokutgivelser og informasjonsarbeid. Tilskuddet som mottas pr. medlem fra stat og kommune tilsvarer det det offentlige gir til kirkelige formål pr. statskirkemedlem. De tilsluttede organisasjonene bruker tilskuddet til å finansiere forskjellige buddhistiske aktiviteter. Buddhistforbundet sender hvert år årsmelding og regnskap for tildelte midler til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Medlemsskap i Buddhistforbundet er åpent og gratis for alle som er bosatt i Norge og som er over 15 år og som ikke er innmeldt i noe annet trossamfunn. Innmelding skjer skriftlig på eget skjema som sendes Buddhistforbundet eller en av de tilsluttede organisasjonene. Barn under 15 år kan meldes inn av foreldrene når begge er medlem av Buddhistforbundet. For å få hjelp til å studere og praktisere buddhismen må en ta kontakt med de tilsluttede organisasjonene.

Det fjerde formålet gjelder feiring av buddhistiske høytider. Buddhistforbundet har to årlige offentlige arrangementer: Feiringen av Buddhas fødsel, Vesak, i mai måned og lysfesten, som markerer Buddhas oppvåkning, i desember måned.

Det femte formålet om å uttrykke buddhistiske synspunkter i aktuelle saker har fått økt omfang de senere årene. I 1997 var Buddhistforbundet med på å stifte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som bl.a. var med på å arrangere en større internasjonal konferanse om religionsfrihet i Oslo i 1998. Buddhistforbundet medvirket også i dialogprosjektet Religion, livssyn og menneskerettigheter som foregikk ved Nansenskolen i 1996 og 97, og har også deltatt i arrangementer i regi av Verdikommisjonen.

Det sjette formålet om å informere om buddhismen foregår bl.a. gjennom publikasjonen Buddhismen i Norge. Buddhistforbundet har i mange år besvart forespørsler om informasjon. I dag skjer dette i økende grad gjennom e-post og egne Internett-sider. Når det gjelder informasjon i form av foredrag og besøk i templer henvises interesserte til de tilsluttede organisasjonene. Buddhistforbundet utgir også egne bøker.

Det syvende formålet om å bidra til en riktig fremstilling av buddhismen i skolen har involvert Buddhistforbundet i en rekke aktiviteter. Ved flere anledninger har Buddhistforbundet vært i kontakt med forlagene, som utgir lærebøker for den videregående skolen, med innspill for få til å en mest mulig riktig fremstilling av buddhismen. Når det gjelder grunnskolen har Buddhistforbundet fra 1995 deltatt aktivt sammen med andre minoritetsgrupper i Aksjon livssynsfrihet i skolen. Bakgrunnen for dette var innføringen av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL) i grunnskolen. Til tross for motstand fra minoritetsgruppene ble det innført som et obligatorisk fag høsten 1997. Selv om det ble akseptert å gi en noe større plass for ikke-kristne religioner i faget, gjensto det problemer, slik som fagets tilknytning til den kristne formålsparagrafen og det at faget skal brukes som en arena for felles kristen religionsutøvelse. Buddhistforbundet har likevel deltatt med innspill til fagplan, etterutdanningsplan og veiledning for faget og har også gransket lærebøkene i KRL-faget i forbindelse med myndighetenes godkjenning av dem. Buddhistforbundet har også engasjert seg i spørsmålet om normering av buddhistisk terminologi i forbindelse med faget. Ellers er mye av Buddhistforbundets informasjonsvirksomhet rettet mot skolen.

 

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems