loading..
ATTANMENT OF BUDDHAHOOD. ဘုရားအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရွိျခင္း။
Loading...

ATTANMENT OF BUDDHAHOOD. ဘုရားအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရွိျခင္း။

Lagt inn den 06.juli 2017 | ved Ashin Htavara som Åpen diskusjon

၁၁၆.။Did the Bodhisattaa change  his method?

ဘုရားေလာင္းသည္ ၄င္းက်င့္ၾကံေနေသာ နည္းလမ္းကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသလာား။

He changed his method as his penances proved useless.

သူကပင္ပန္းဆင္းရဲလွေသာအက်င့္ျဖင့္ တရားထူးမရ ၊အက်ဳိးမရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္း၏နည္းလမ္းကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့၏။

၁၁၇.။What new path did he adopt?

အေလာင္းတာ္သည္ မည္သုိ႕ေသာ နည္းလမ္းအသစ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ပါသလဲ။

He gave up extremes and adopted the Midsle path (majjhima Patipada).

၄င္းသည္ အစြန္းတရား၂-ပါးကုိ စြန္႕လြတ္ျပီးေနာက္ မဇၥိ်မဋိပဒါေခၚ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့၏။

၁၁၈.။What are the extremes?

အစြန္း၂-ပါး(အလြန္းအက်ဴ း)ဆုိသည္မွာ အဘယ္အရာမ်ားပါလဲ။

The extremes are enjoyment in pleasures and self-torture in pain.

ကာမသုခကုိ အလြန္းအက်ဴ းခံစားျခင္းႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ အလြန္းအက်ဴ  းညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁၉.။Did he think that he could not gain Buddhahood with a weak body?

ခ်ည့္နဲ႕အားနည္းေနေသာ ခႏၶာကုိယ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဟု အေလာင္းေတာ္မွ ထင္ခဲ့ပါသလား။

He thought that he needed strength to gain burddhahood.So he gave up fasting and ate some of the normal food.

အေလာင္းေတာ္သည္ ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ရွိရန္ ခြန္းအားရွိဖုိ႕လုိသည္ဟု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ခဲ့၏ ထုိေၾကာင့္ အစာေရာင္ျခင္း အစားအစာမစားဘဲေနျခင္းကုိ စြန္႕လြတ္ျပီးေနာက္ ဆြမ္းအာဟာရကုိ မွ်တေအာင္ဘုန္းေပးခဲ့၏။

၁၂၀.။Were the five monks. Pleased at this change of method?

ထုိကဲ့သုိ တရားက်င့္ပုံ နည္းလမ္းေျပာင္းသြားျခင္းကုိ ပဥၥ၀ဂၢိ(၅)ပါးမွ ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကပါသလား။

The five monks were disappointed and went to Isipatana leaving him alone.

ရဟန္း(၅)ပါးမွ မေက်နပ္ခဲ့ၾကပါ။၄င္းတုိ႕သည္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေနသြားခဲ့ျပီး ဘုရားေလာင္းအား စြန္႕ ခြာ၍ သိပတနမိဂဒါ၀ုန္ေတာသုိ႕ သြားၾကကုန္၏။

၁၂၁.။Wat he discourged?

ဘုရားေလာင္းသည္ စိတ္ပ်က္အားငယ္သြားခဲ့ပါသလား။

No,he had an iron-will .He was happy that he was alone.

စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မသြားခဲ့ပါ။၄င္းတြင္ ခုိင္မာေသာ သံမဏီစိတ္ဓာတ္ရွိ၏၊တစ္ဦးတည္းေနရသည္ကုိပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ခဲ့ေပသည္။

၁၂၂.။What happened one day as he was seated under a banyan tree?

တစ္ေန႕ေသာအခါ အေလာင္းေတာ္သည္ ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ ထုိင္ေနေတာ္မႈစဥ္ မည္သုိ႕အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသလဲ။

A generous lady named Sujata offered him some mikle rice.

သုဇာတအမည္ရ အလွဴ  အတန္းရက္ေရာေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္သည္ ဃနာႏုိ႕ဆြမ္းကုိ လွဴ  ဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 

 

 

၁၂၃.။Did this food give any  strength?

ထုိႏုိ႕ဃာဆြမ္းသည္ ၄င္းအား ခြန္းအားမ်ားျဖင့္ေစခဲ့ပါလား။

Yes he felt strong and mede a firm roselve not rise from his seat until he gained Budhhahood.

ခြန္းအားရွိလာခဲ့ပါသည္ ။ထုိ႕ေၾကာင့္ “ငါ့သည္ ဘုရားမျဖစ္သမွ်  ဣရိယပုဒ္ကုိ မဖ်က္ေတာ့အံ့”ဟု ဓိ႒ာန္ခဲ့သည္။

၁၂၄.။Under which tree was seated ?

မည္သည့္ေနရာတြင္ အေလာင္းေတာ္သည္ ထုိင္ေနေတာ္မႈခဲ့ပါသလဲ?။

He sat under the famous Bodhi Tree at Buddhia Gaya.

၄င္းသည္ ဗုဒၶဂယာရွိ ထင္ရွားေသာ ေဗာဓိပင္၏ေအာင္တြင္ ထုိင္ေနေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။

၁၂၅.။Why is it called the Bodhi Tree?

ဘာေၾကာင့္ ေဗာဓိပင္ဟု ေခၚပါသလဲ။

It is called the Bodhi Tree because the Bodhisatta gained Bud-dhahood under that tree.

ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္းသည္ ထုိအပင္၏ေအာက္မွ ဗုဒၶအျဖစ္ ေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိအပင္ကုိ ေဗာဓိပင္ဟုေခၚပါသည္။

၁၂၆.။Whatbhappened in the first watch of the night?

ညဥ့္ဦးယံ၌ မည္သို႕  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသလဲ။

He gained the knowledge by which he was able to remember past lives.

လြန္ေလျပီးေသာ  ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျပန္၍သိစြမ္းႏုိင္ေသာ ဗုေဗၺ နိ၀ါသာႏုႆတိဥာဏ္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

၁၂၇.။ What knowledge did he gain in the minddle watch?

သန္းေခါင္ယံ၌ မည္သည့္ဥာဏ္ကုိရရွိခဲ့ပါသလဲ။

He obtained the Divine Eye by which He was able to see the death and rebirth of beings.

သုံးဆယ့္တစ္ဘုံလုံး၌(ေမြးဖြားျခင္း၊ေသးဆံုးျခင္း)ျဖစ္ပ်က္၍ ေနၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါအားလုံးကုိ ျမင္စြမ္းႏုိင္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳ ဥာဏ္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

၁၂၈.။What happened in the last watch?

မုိးေသာက္ယံတြင္ မည္သုိ႕ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလဲ။

He destroyed all passions,realized the four Noble Truths,and became a Samma Sambuddha.

ကိေလသာအားလုံးပ်က္းစီး၍သစၥာ(၄)ပါးသိျမင္လ်က္ သမၼာသမၶဳဒၶ-သဗၺညဳဗုဒၶ အျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ေတာ္မႈပါသည္။

၁၂၉.။What do mean by Samma Sambuddha?

သမၼာသမၶဳဒၶ သည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသနည္း။

Samma Sambuddha  means a Fully Enlightened or Awakened One .

သိစရာမွန္သမွ် တစ္စမက်န္ သမၻဴ ဥာဏ္ျဖင့္ အမွန္အတုိင္းသိျမင္ သူဟု၍ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။အားလုံးကုိ သိရွိသူဟူ၍ျဖစ္၏။

၁၃၀.။What is the First Noble Truth?

အရိယာသစၥာေလးပါးတြင္ ပထမတစ္ပါးကုိေဖာ္ျပပါ။

The First Nobel Truth is Suffering (Sukkha sacca).

ခႏၶာငါးပါးသည္ ဆင္းရဲျခင္းသာတည္း စသည္ျဖင့္ သိေသာဒုကၡသစၥာ။

၁၃၁.။what is the Second Noble Truth?

ဒုတိယသစၥာမွာ မည္သုိ႕ျဖစ္ပါသလဲ။

The Second Noble Truth id the Cause of Suffering (samudaya sacca).

ခႏၶာကုိယ္ကုိတြယ္တာမႈ(တဏွာ)သည္ ဒုကၡျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း သမုဒယသစၥာျဖစ္ပါသည္။

၁၃၂.။what id the Third Noble Truth?

တတိယသစၥာတရားကုိေဖာ္ျပပါ။

The Third Nobel Truth is the End of Suffering (nirodha sacca).

တတိယသစၥာတရားမွာ တဏွာခ်ဳပ္ျငိမ္းမႈသည္ ဆင္းရဲျငိမ္းမႈပင္ျဖစ္သည္ ။နိေရာဓသစၥာျဖစ္၏။

၁၃၃.။ what is fourth Nobel Truth?

စတုတၳေျမာက္သစၥာတရားကုိေဖာ္ျပပါ။

The fourth Nobel Truth is the path leading to the End of Suffering (magga sacca).

ဆင္းရဲျငိမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၢင္(၈)ပါး မဂၢသစၥာျဖသ္ပါသည္။

၁၃၄.။On what day did the Bodhisatta gain his Enlightenment?

ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ သဗၺညဳ တဥာဏ္ကုိ မည္သည့္ေန႕ရာ၌ ရရွိခဲ့ပါသလဲ။

On the Vasak Fullmoon day of may.

၀ိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကဆုန္လျပည္၊ဗုဒၶဟူးေန႕ (နံနက္အရုဏ္တက္အခ်ိန္)သကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုႏွစ္တြင္ သဗၺညဳ ဗုဒၶအျဖစ္ေရာက္ေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။

၁၃၅.။In which year did he become a Buddha?

မည္သည္ႏွစ္တြင္ သိဒၶတၱမင္းသားသည္ ဘုရားျဖစ္ခဲ့တာပါလဲ။

He become a Buddha in his 35th year.

သိဒၶတၱမင္းသား(၃၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘုရားျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၃၆.။How was he named after His Enlightenment?

သဗၺညဳတဥာဏ္ရရွိျပီးေနာက္ ၄င္းအား မည္သုိ႕ေခၚေ၀ၚၾကပါလဲ။

He was named the Buddha Gotama .

 ဗုဒၶေဂါတဟု ေခၚဆုိၾကပါသည္။

၁၃၇.။Can you also become a Buddha?

သင္(သာမန္လူသား)ေကာ ဘုရားျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။

Yes,we all can became a Buddha if we practice like Him.

သိဒၶတၱမင္းသားကဲ့သုိ႕ က်င့္ၾကံၾကလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အားလုံးလည္း ဗုဒၶျဖစ္ႏုိင္ၾကပါသည္။

၁၃၈.။Were there Buddhas in the past?

အတိတ္ကာလက ဘုရားဗုဒၶအဆူဆူ ပြင့္ေတာ္မႈခဲ့ၾကပါသလား။

There were many Buddhas in the past.

အတိတ္ကာလကလည္း ဘုရားမ်ားစြာ ပြင့္ေတာ္မႈခဲ့ၾကပါသည္။

၁၃၉.။Will there be Buddhas in the future.

အနာဂတ္ကာလမွာေကာ ဘုရားပြင့္လာပါမည္လား။

There will be many Buddhas in the future.

အနာဂတ္ကာလမွာလည္း ဘုရားမ်ားစြာ ပြင့္လာပါဦးမည္။

၁၄၀.။What will be the name of the future Buddha?

ေနာင္မွာပြင့္ေတာ္မႈမည့္ ဗုဒၶ၏ဘြဲကေတာ္မွာ မည္သုိ႕ျဖစ္ပါသလဲ။

Metteyya will be the name of the future Buddha.

ေနာင္တြင္ပြင့္ေတာ္မႈမည့္ ဗုဒၶ၏ဘြဲ႕ေတာ္မွာ ေမတၱာယ်ဘုရားျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems