loading..
Stilling ledig som koordinator i BF
Loading...

Stilling ledig som koordinator i BF

Lagt inn den 20.apr 2017 | ved Administrator som Artikkel

KOORDINATOR FOR BUDDHISTFORBUNDET

Det er ledig 75 % fast stilling som koordinator i Buddhistforbundet

Buddhistforbundet er et trossamfunn og et samarbeidsorgan for 13 buddhistiske organisasjoner i Norge. Buddhistforbundets oppgaver inkluderer blant annet drift av felles elektronisk medlemsregister, føring av felles regnskap for Buddhistforbundet og tilhørende organisasjoner og rapportering til offentlige myndigheter. I tillegg kommer forskjellige samarbeidsprosjekter som informasjon om buddhismen gjennom bokutgivelser / hjemmeside mm. og feiring av buddhistiske høytider samt representasjon i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Buddhistforbundets formål er å samle buddhister og buddhistvenner av alle tradisjoner i en landsomfattende fellesorganisasjon til fremme av de buddhistiske prinsipper i teori og praksis.

 Buddhistforbundets kontor

Buddhistforbundets kontor er lokalisert sentralt i Oslo sammen med senteret til en av våre medlemsorganisasjoner. Det drifter et felles elektronisk medlemsregister for nærmere 15.000 medlemmer i en MS-Accessbase. Til databasen er det etablert en nettbasert applikasjon som gir mulighet til å foreta egen innmelding som også gir medlemmene direkte tilgang egne registrerte data. Den gir også bedre datatilgang for medlemsorganisasjonene. Kontoret har i den forbindelse ansvar for arkivering av innmeldinger, utsendelse av attester, innsending til myndigheter av dokumentasjon for krav om tilskudd etc..

 Kontoret har også ansvar for regnskapet i Buddhistforbundet og dets medlems-organisasjoner inkludert oppfølging når det gjelder pålagt revisjon og rapportering til myndigheter.  Det drifter også oppgaver som gaver med skattefradrag og refusjon av merverdiavgift. Opplæring og veiledning på disse områdene overfor ansvarlige i medlems-organisasjonene er oppgaver som er tillagt kontoret. Kontoret betjener forstander, sekretariat og styre i deres arbeid. Kontoret pålegges også forskjellige oppgaver knyttet til Buddhist-forbundets andre prosjekter slik som utvikling av hjemmeside, interne og eksterne seminarer, og arbeid med organisasjonsutvikling.

 Koordinator i Buddhistforbundet må kunne arbeide selvstendig, være ryddig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Koordinator må være fleksibel i forhold til organisasjonens behov inngi tillit og bidra til å skape gode relasjoner med medlemsorganisasjonene. 

 Stillingens formål:

• Ha koordinerende funksjon på kontoret når det gjelder dets ansvarsområder.

• Ha ansvar for Buddhistforbundets eget regnskap, samleregnskapet for BF og de tilsluttende organisasjoner og deres ev. undergrupper samt medlemsregisteret og at aktuell rapportering skjer innenfor pålagte frister.

• Ha ansvar for samarbeidet med de tilsvarende ansvarlige i medlemsorganisasjonene.

• Forberede aktuelle saker for sekretariatet og styret samt skrive referater fra møtene her.

• Organisere, lede og rapportere når det gjelder prosjektgrupper på områder som økonomi / revisjon og drift av medlemsregister.

• Koordinator skal, i samarbeid med forstander og andre tillitsvalgte, bidra til et godt samarbeid med alle som er involvert i Buddhistforbundet og dets medlemsorganisasjoner.

• Koordinators nærmeste overordnede er Buddhistforbundets forstander.

 Hovedoppgaver:

• Utføre saksbehandling, sekretæroppgaver og effektuering av Buddhistforbundets vedtak.

• Administrere / utføre arbeidet med medlemsregister.

• Være ansvarlig for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging, inkludert budsjettarbeid ol.

• Skrive/vedlikeholde veiledninger av ulike slag.

• Være fast med i sekretariatsmøter og styremøter.
• Svare på henvendelser til Buddhistforbundet og formidle saker til rette vedkommende i organisasjonen

• Ha ansvar for opplæring av andre tillitsvalgte på kontorets arbeidsområder 

• Delta i arbeidet med Buddhistforbundets hjemmeside.
• Sørge for at kontoret er utstyrt i forhold til de oppgaver det skal løse og ta hånd om aktuelle innkjøp.

• Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

• Relevant utdanning innenfor fagområder som IKT, økonomi eller administrasjon. 
• Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes
• Evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte
• Kjennskap til / erfaring fra buddhistisk organisasjonsarbeid

• Kjennskap til aktuelle lover og forskrifter for trossamfunn
• God økonomiforståelse / kunnskaper om regnskapsførsel

• Kjennskap til ulike dataverktøy / IKT, spesielt MS-Office (inkl. MS-Access), regnskapssystem. Drift av IT. systemer (windows).
• God skriftlig / muntlig formuleringsevne
• Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Buddhistforbundet kan tilby:

• Variert og utfordrende arbeid i positivt miljø
• Tilsetting på vanlige vilkår
• Pensjonsordning

• Ulykkes- og gruppelivsforsikring
• Tiltredelse: 1.6.2017 eller etter avtale. Behov for opplæring innebærer at det er ønskelig med snarlig oppstart i stillingen

Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale med utgangspunkt i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor (KS) for stillinger med krav om høyskoleutdanning (1.5.2016)

Særskilte krav:
Søker må være medlem av Buddhistforbundet

Informasjon om referanser tas med på evt. intervju.


For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt forstander Egil Lothe, tlf. 977 04 154,

e-post: egillothe@yahoo.no eller koordinator Flemming Skahjem-Eriksen, tlf.911 79 149,

e-post: fskahjemeriksen@gmail.com

Søknad m/ kopi av vitnemål og attester sendes Buddhistforbundet v/ forstander Egil Lothe: epost: kontor@buddhistforbundet.no / vanlig post: Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.

SØKNADSFRIST: 12.05.2017.

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems