loading..
Buddhister i Norge
Loading...

Buddhister i Norge

Lagt inn den 05.november 2009 | ved Administrator som Informasjon

Det er ca. 40.000 buddhister i Norge, hvor en tredjedel er medlem av paraplyorganisasjonen Buddhistforbundet.

Buddhistforbundet

Buddhistforbundet ble stiftet i 1979. Det er et registrert trossamfunn og et samarbeidsorgan for 13 forskjellige buddhistiske samfunn og foreninger i Norge med til sammen 14.176 medlemmer (1.1.2015). De forskjellige hovedretningene innenfor buddhismen er alle representert i Buddhistforbundet.

 

Antall buddhister – nasjonalt og globalt

De fleste buddhister i Norge har bakgrunn i andre land. Ser vi på SSB sine tall ser vi at det i 2015 var 22.061 personer med bakgrunn fra Vietnam, 17.314 fra Thailand, 9.984 fra Kina og 4.043 fra Myanmar, for å nevne noen land med en stor andel buddhister. Tar vi utgangspunkt i prosentdelen buddhister i slike land vil et anslag på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge ligge på rundt 38.000. Det er ingen data på hvor mange norske buddhister som har vestlig bakgrunn. Men langt flere enn de 1800 av Buddhistforbundets medlemmer som har etnisk norsk bakgrunn, omtaler seg som buddhister. Til sammen kan antallet buddhister i Norge derfor anslås til i overkant av 40.000. Dette utgjør 0,8 % av befolkningen i Norge. I Europa er det nærmere 3 millioner buddhister. Globalt er tallet på buddhister anslått til ca. 535 millioner.

 

Retninger innad i Buddhistforbundet

Buddhistforbundets medlemssamfunn kan inndeles i to grupperinger: Den første representerer tradisjonell buddhisme i de landene medlemmene kommer fra, representert ved Det vietnamesiske buddhistsamfunn (Vietnam), Den thailandske buddhistforening (Thailand), Den burmesiske theravada buddhistforening (Myanmar), Khmer buddhistforening (Kambodsja) og Tisarana buddhistforening (Sri Lanka).

 

De vietnamesiske buddhistene (etablert 1981) har fem templer (to av dem nybygg) som ligger i de største byene i Norge og har flere titalls ordinerte munker og nonner. De thailandske buddhistene (etablert 1991) har bygget et tempel utenfor Oslo i Sørum kommune (ferdig 2007) med over fem munker. Det er også mange thailandske templer med munker andre steder i landet. De burmesiske og srilankiske buddhistene har også templer og egne munker.

 

Den andre grupperingen er foreninger utsprunget blant nordmenn med vestlig bakgrunn. Buddhistforbundet har åtte foreninger som tilhører denne kategorien. Fokuset i disse foreningene er mer rettet mot personlig åndelig utvikling knyttet til meditasjon og studier enn mot de seremonielle sidene av buddhismen. Av denne grunn er meditasjonssamlinger og kurs de viktigste aktivitetene i disse foreningene. Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (tibetansk buddhisme) innviet i juni 2015 et stort nytt tempel på Bjørndalen i Oslo mens Skogskloster buddhistsamfunn (thai meditasjonstradisjon) samme måned etablerte et kloster i et nylig ervervet skogsområde i Skiptvet.

 

Aktiviteter

Buddhistforbundet har som oppgave å representere sine medlemsorganisasjoner overfor offentlige myndigheter, andre tros- og livssynssamfunn, skoler / frivillige organisasjoner samt internasjonale buddhistiske organisasjoner.  En viktig aktivitet er felles feiringer av buddhistiske høytider. Informasjonsvirksomhet gjennom Internett og gjennom publisering av litteratur er også viktige oppgaver for Buddhistforbundet. Vi er også opptatt av kvaliteten på undervisningen skolen gir om buddhismen og samarbeider derfor med forlag som utgir lærebøker om buddhismen. Vi har lenge arbeidet for å heve kvaliteten på KRLE faget. Våre templer / foreninger tar imot skolebesøk og har ressurspersoner som gir foredrag om buddhismen.

 

Vi legger stor vekt på dialog mellom mennesker med forskjellig tro eller livssyn. Buddhistforbundet var i 1996 med på å stifte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Buddhistforbundet har også vært aktivt med på å fremme fred og menneskerettigheter internasjonalt bl. a. gjennom Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet. Buddhistforbundet er også involvert i humanitært arbeid gjennom nødhjelp i forskjellige land. Buddhistforbundet er medlem i internasjonale buddhistiske organisasjoner som World Fellowship of Buddhists (Bangkok) og International Council of Day of Vesak (Bangkok) og European Buddhist Union (London).

 

 

En stor satsing de siste årene er Minoritetsprosjektet der Buddhistforbundet med støtte fra NORAD har arbeidet for dialog om religiøse minoriteters rettigheter i buddhistiske majoritetssamfunn. Målgruppen er buddhistiske munker i Sri Lanka, Myanmar og Thailand. Vi har derfor arrangert workshoper for ledende munker og buddhistiske akademikere i disse landene der vi har drøftet utfordringene knyttet til religiøse minoriteter med utgangspunktet i buddhistiske verdier og de Forente nasjoners erklæringer om menneskerettigheter. Vi har også brukt sosiale medier for å spre informasjon om dette arbeidet i regionen.

Heik

den 17.feb. 2016 | den Buddhister i Norge | Heike Sugmæ Hagfors sier:

Hei, mitt navn er Heike Sugmæ Hagfors jeg er snillSøk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems